Skärpt upphovsrätt ska stoppa olaglig kopiering på Internet

2005-05-28 22:25
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Den 25 maj 2005 beslutade riksdagen om ny upphovsrättslagstiftning. Jag tycker det är bra att reglerna blir tydligare för privat kopiering jämfört med tidigare men då det verkar vara Moderaterna, Folkpartiet, och Kristdemokraterna bakom förslaget så undrar jag vem som egentligen tjänar bäst på detta? Vi som bränner egenproducerad musik och film på CD- och DVD-skivor måste ju nu betala mer per skiva för något som vi inte sysslar med. Har man företag kan man registrera sig hos CopySwede och då slippa kassettavgiften men det är många musiker som inte har en näringsverksamhet. Vad tycker ni andra musiker här på forumet?

Riksdagen, 2005-05-25
Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag till ny upphovsrättslagstiftning. Beslutet innebär att ett tydligt förbud införs mot nedladdning av musik, bilder och annat material på Internet för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd. Personer som gjort sig skyldiga till olaglig kopiering ska betala skadestånd om de haft uppsåt, det vill säga att de känt till att materialet inte får kopieras, eller om de varit grovt oaktsamma. När det gäller kravet på oaktsamhet gick riksdagen ett steg längre än regeringen. Regeringen ansåg i sitt förslag att det räckte med att vara oaktsam, inte grovt oaktsam. Det kommer inte längre, annat än i undantagsfall, vara tillåtet att kopiera böcker utan att författaren får betalt. Att bränna ett exemplar av en CD-skiva man köpt eller att kopiera tidningsartiklar kommer fortfarande att vara tillåtet. Teknik som används till att knäcka koder eller kringgå kopieringsskydd för upphovsrättsligt material på Internet förbjuds. Den får inte heller säljas. Avgiften på oinspelade CD-skivor, DVD-skivor, kassetter och videoband höjs för att kompensera författare, musiker och andra upphovsmän ekonomiskt för den privata kopiering som är tillåten. Bibliotek, arkiv och skolor kommer att få utökade möjligheter att kopiera upphovsrättsligt material digitalt. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 juli 2005.


Länkar:
Beslut i korthet
Proposition 2004/05:110
Utskottsbetänkande 2004/05:LU27
Protokoll, debatt och beslut

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl